Zbiera pieniądze i od­puszcza grzechy Oni mu więc płacą i już są bez winy Chla­pie wodą z kra­nu kościel­ne obrazy mor­derca ich do­tyka i już jest bez skazy Bo kul­tu­ra Kościoła to być niekulturalnym Spa­lić wszys­tko praw­dzi­we – to je­go kultura 


zbiera-pieniądze-i od­puszcza-grzechy-oni-mu więc-płacą-i już-są bez-winy-chla­pie-wodą-z kra­nu-kościel­ne-obrazy-mor­derca-ich
kazik staszewskizbierapieniądzei od­puszczagrzechyonimu więcpłacąi jużsą bezwinychla­piewodąz kra­nukościel­neobrazymor­dercaichdo­tykajest bezskazybokul­tu­rakościołato byćniekulturalnymspa­lićwszys­tkopraw­dzi­we– to je­gokultura zbiera pieniądzepieniądze i od­puszczai od­puszcza grzechygrzechy onioni mu więcmu więc płacąpłacą i jużi już są bezsą bez winywiny chla­piechla­pie wodąwodą z kra­nuz kra­nu kościel­nekościel­ne obrazyobrazy mor­dercamor­derca ichich do­tykado­tyka i jużi już jest bezjest bez skazyskazy bobo kul­tu­rakul­tu­ra kościołakościoła to byćto być niekulturalnymniekulturalnym spa­lićspa­lić wszys­tkowszys­tko praw­dzi­wepraw­dzi­we – to je­go– to je­go kultura zbiera pieniądze i od­puszczapieniądze i od­puszcza grzechyi od­puszcza grzechy onigrzechy oni mu więconi mu więc płacąmu więc płacą i jużpłacą i już są bezi już są bez winysą bez winy chla­piewiny chla­pie wodąchla­pie wodą z kra­nuwodą z kra­nu kościel­nez kra­nu kościel­ne obrazykościel­ne obrazy mor­dercaobrazy mor­derca ichmor­derca ich do­tykaich do­tyka i jużdo­tyka i już jest bezi już jest bez skazyjest bez skazy boskazy bo kul­tu­rabo kul­tu­ra kościołakul­tu­ra kościoła to byćkościoła to być niekulturalnymto być niekulturalnym spa­lićniekulturalnym spa­lić wszys­tkospa­lić wszys­tko praw­dzi­wewszys­tko praw­dzi­we – to je­gopraw­dzi­we – to je­go kultura 

Ty­le już dni, Wyt­rzy­muje bez ciebie , bo cie stracilam Nie wiem juz nic, Mo­ja tes­kno­ta za to­ba wszys­tko za­bija . -Angel shameful~
ty­-już-dni-wyt­rzy­muje-bez-ciebie- bo cie-stracilam-nie-wiem-juz-nic-mo­ja-­kno­-za to­ba-wszys­tko-za­bija
Jeżeli naj­bar­dziej niewin­ne i bez­bron­ne dziec­ko nie może czuć się bez­pie­cznie w ja­kimś społeczeństwie, wówczas już nikt bez­pie­cznie czuć się w nim nie może!  -Stefan Wyszyński
jeżeli-naj­bar­dziej-niewin­ne-i bez­bron­ne-dziec­ko-nie może-czuć ę-bez­pie­cznie-w ja­kimś-społeczeństwie-wówczas-już-nikt