Zbiorowość jest bardziej wielkoduszna niż tych kilkoro, którzy uważają cię za zbyt bliskiego, zbyt podobnego do nich, żeby uwierzyli, że wśród swoich gestów


zbiorowość-jest-bardziej-wielkoduszna-ż-tych-kilkoro-którzy-uważają-ę-za-zbyt-bliskiego-zbyt-podobnego-do-nich-żeby-uwierzyli-że-wśród
dana dumitriuzbiorowośćjestbardziejwielkodusznaniżtychkilkoroktórzyuważającięzazbytbliskiegopodobnegodonichżebyuwierzyliżewśródswoichgestówspokojnegoanonimaukrywaszjakąśiskrębożązbiorowość jestjest bardziejbardziej wielkodusznawielkoduszna niżniż tychtych kilkoroktórzy uważająuważają cięcię zaza zbytzbyt bliskiegozbyt podobnegopodobnego dodo nichżeby uwierzyliże wśródwśród swoichswoich gestówspokojnego anonimaukrywasz jakąśjakąś iskręiskrę bożązbiorowość jest bardziejjest bardziej wielkodusznabardziej wielkoduszna niżwielkoduszna niż tychniż tych kilkoroktórzy uważają cięuważają cię zacię za zbytza zbyt bliskiegozbyt podobnego dopodobnego do nichże wśród swoichwśród swoich gestówukrywasz jakąś iskręjakąś iskrę bożą

Zbyt wielu ma­my kapłanów bo­ga niero­zum­ne­go, na­wet wśród tych, co się mienią filozofami.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Ludzie patrzą na siebie nawzajem ze zbyt bliskiego dystansu, by zobaczyć się takimi, jakimi są.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi.Żadna zbiorowość jako zbiorowość nie czuje potrzeby zbawienia: jest bowiem zawsze nieskończenie z siebie zadowolona.