Zbru­kało słońce śnieg zewnętrznym, ob­cym światłem.


zbru­kało-słoń-śnieg-zewnętrznym-ob­cym-światłem
jatojazbru­kałosłońceśniegzewnętrznymob­cymświatłemzbru­kało słońcesłońce śniegśnieg zewnętrznymob­cym światłemzbru­kało słońce śniegsłońce śnieg zewnętrznymzbru­kało słońce śnieg zewnętrznym

Bez­bar­wna zima Sza­rością otuliła Słońce to­pi śnieg Krys­ty­na A.Sz.31.01.2016r.Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdy słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem - za darmo.siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r.Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu.Po­między pa­radok­sem a prawdą zachodzi ta różni­ca,że pier­wszy roz­jaśnia przed­miot sil­nym światłem z jed­nej stro­ny,a dru­ga-słabym światłem z wielu Zbru­kałam się Tobą doszczętnie jed­nej nocy… Upadła Grzeszni­ca nieŚwięta było warto… Zapamiętam