Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka....


zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
agnimzbytbóluza­dałamzbytwieleza­danomipo­zos­tałnies­maki bliznynieumiem sięod te­gouwol­nićod­ciąćmamwyrzu­tysu­mieniazżeramnieto od środkazbyt bólubólu za­dałamzbyt wielewiele bólubólu za­danoza­dano mipo­zos­tał nies­maknies­mak i bliznyi blizny nienie umiem sięumiem się od te­good te­go uwol­nićmam wyrzu­tywyrzu­ty su­mieniazżera mniemnie to od środkazbyt bólu za­dałamzbyt wiele bóluwiele bólu za­danobólu za­dano mipo­zos­tał nies­mak i bliznynies­mak i blizny niei blizny nie umiem sięnie umiem się od te­goumiem się od te­go uwol­nićmam wyrzu­ty su­mieniazżera mnie to od środka

Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów. -Woody Allen
mam-ochotę-po­pełć-­mobójstwo-ale-to nic-nie da  mam-zbyt-wiele-problemów
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
szcze­rość-niesie-ze sobą-naj­częściej-zbyt-żo-bólu-~pa­weł-rychlica