Zbyt stary jestem, by tylko się bawić, zbyt młody jeszcze, by nie pragnąć niczego.


zbyt-stary-jestem-by-tylko-ę-bawić-zbyt-młody-jeszcze-by-nie-pragnąć-niczego
anonimzbytstaryjestembytylkosiębawićzbytmłodyjeszczeniepragnąćniczegozbyt starystary jestemby tylkotylko sięsię bawićzbyt młodymłody jeszczeby nienie pragnąćpragnąć niczegozbyt stary jestemby tylko siętylko się bawićzbyt młody jeszczeby nie pragnąćnie pragnąć niczegoby tylko się bawićby nie pragnąć niczego

Stary kawaler musi być stary, ale pan młody wcale nie musi być młody.Bied­na różo z dwo­ma kolcami nie wiesz, że inaczej trze­ba z facetami? To za mało... ta czer­wień zbyt kusi te dwa śmie­szne kolce jak iro­nia duszy... nie kuś różo! Zbyt młodaś jeszcze zbyt młoda zgub­na twa cudna uroda Zbyt piękna spłoniesz szybko w szkarłat­nych płomieniach zostaniesz w marze­niach - ulotnych samotnych, a to tak niedużo... nie kuś różo! Cza­sem ot­wieram się przed nią zbyt bardzo bo wierzę, że jeśli kochać to tak trzeba i zwie­rzam się zbyt szybko z siebie zbyt na­miętnie ją dotykam i chłonę… błądzę pal­ca­mi po jej ciele by­wa też że staję się dla niej dreszczem lecz zawsze kiedy ją proszę… zostań… szep­tem odpowiada kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… Stary kawaler musi być stary, pan młody nie musi być młody.Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej może to zbyt proste może zbyt banalne ale przy ni­kim nig­dy jeszcze dusza mo­ja nie zaznała ta­kiego błogiego spokoju dla ni­kogo nig­dy jeszcze ser­ce mo­je galopując nie po­wie­działo mi że je­dyny jes­teś wśród wszys­tkich mężczyzn