Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie.


zda­ ę-chrys­tus-po­wie­dział-coś-­kiego-że śli-w łych-rzeczach-będziesz-spra­wował ę-dob­rze- to bóg-po­wie­rzy-to­bie
fyrflezda­je sięchrys­tuspo­wie­działcośta­kiegoże jeśliw małychrzeczachbędzieszspra­wował siędob­rze to bógpo­wie­rzyto­bie człowieko­wikiero­waniewiel­ki­mije­godziełamino to jużwiado­mojakąza­sadąkierują sięi skądczer­piąin­spi­racjęwodzo­wiepra­wai spra­wied­li­wościpo­wołującna pre­zesówwiel­kichpaństwo­wychkor­po­rac­jiludziktórzykiero­waliin­sty­tuc­ja­miw przysłowiowychwólcemałeji dziado­wejkłodziezda­je się chrys­tuschrys­tus po­wie­działpo­wie­dział coścoś ta­kiegoże jeśli w małychw małych rzeczachrzeczach będzieszbędziesz spra­wował sięspra­wował się dob­rze to bóg po­wie­rzypo­wie­rzy to­bie człowieko­wi kiero­waniekiero­wanie wiel­ki­miwiel­ki­mi je­goje­go dziełamino to już wiado­mowiado­mo jakąjaką za­sadąza­sadą kierują siękierują się i skądi skąd czer­piączer­pią in­spi­racjęin­spi­rację wodzo­wiewodzo­wie pra­wapra­wa i spra­wied­li­wościpo­wołując na pre­zesówna pre­zesów wiel­kichwiel­kich państwo­wychpaństwo­wych kor­po­rac­jikiero­wali in­sty­tuc­ja­miin­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowychwólce małejmałej i dziado­weji dziado­wej kłodziezda­je się chrys­tus po­wie­działchrys­tus po­wie­dział cośpo­wie­dział coś ta­kiegoże jeśli w małych rzeczachw małych rzeczach będzieszrzeczach będziesz spra­wował siębędziesz spra­wował się dob­rze to bóg po­wie­rzy to­bie człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mikiero­wanie wiel­ki­mi je­gowiel­ki­mi je­go dziełamino to już wiado­mo jakąwiado­mo jaką za­sadąjaką za­sadą kierują sięza­sadą kierują się i skądkierują się i skąd czer­piąi skąd czer­pią in­spi­racjęczer­pią in­spi­rację wodzo­wiein­spi­rację wodzo­wie pra­wawodzo­wie pra­wa i spra­wied­li­wościpo­wołując na pre­zesów wiel­kichna pre­zesów wiel­kich państwo­wychwiel­kich państwo­wych kor­po­rac­jikiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowychwólce małej i dziado­wejmałej i dziado­wej kłodzie

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą..scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem.Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest.Jeśli kto praw­dzi­wie za­sadą bez­stron­ności zaw­sze się kieru­je lub usiłuje się kiero­wać, to pew­nie przy­jaciół rzeczy­wis­tych nie ma.Sze­roki świat jest pełen wiel­kich cier­pień, i wiel­kich ra­dości, mój przy­jacielu. To pier­wsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna. The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le. (ang.)