Zda­je się, że chy­ba jed­nym z naj­gor­szych świństw spo­między tzw.


zda­-ę-że chy­ba-jed­nym-z naj­gor­szych-świństw-spo­między-tzw-białych obłędów-czy­li-nar­ko­tyków-wyższe­go-rzę
stanisław ignacy witkiewiczzda­jesięże chy­bajed­nymz naj­gor­szychświństwspo­międzytzwbiałych obłędówczy­linar­ko­tykówwyższe­gorzędujest kokainazda­je sięże chy­ba jed­nymjed­nym z naj­gor­szychz naj­gor­szych świństwświństw spo­międzyspo­między tzwczy­li nar­ko­tykówwyższe­go rzęduże chy­ba jed­nym z naj­gor­szychjed­nym z naj­gor­szych świństwz naj­gor­szych świństw spo­międzyświństw spo­między tzwże chy­ba jed­nym z naj­gor­szych świństwjed­nym z naj­gor­szych świństw spo­międzyz naj­gor­szych świństw spo­między tzwże chy­ba jed­nym z naj­gor­szych świństw spo­międzyjed­nym z naj­gor­szych świństw spo­między tzw

Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma.Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze ... a z nar­ko­tyków naj­bar­dziej lu­bię cze­koladę i muzykę! Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć.Nie cier­pię pożeg­nań... Pew­nie po­lubiłabym je, gdy­bym umiała skon­struować ma­leńki we­hikuł cza­su, który mieściłby się w kie­sze­ni mo­jego czer­wo­nego płaszcza. Póki co mo­je dłonie nie pot­ra­fią na­wet za­rejes­tro­wać Two­jego ciepła, by mieć go pod dos­tatkiem na tzw. gor­sze dni. Dworzec auto­buso­wy- jed­no z naj­smut­niej­szych miej­sc na ku­li ziemskiej...