Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości.


zdać-sobie-sprawę-z-nieistotnoś-czasu-to-stanąć-u-wrót-mądroś
bertrand russellzdaćsobiesprawęnieistotnościczasutostanąćwrótmądrościzdać sobiesobie sprawęsprawę zz nieistotnościnieistotności czasustanąć uu wrótwrót mądrościzdać sobie sprawęsobie sprawę zsprawę z nieistotnościz nieistotności czasustanąć u wrótu wrót mądrościzdać sobie sprawę zsobie sprawę z nieistotnościsprawę z nieistotności czasustanąć u wrót mądrościzdać sobie sprawę z nieistotnościsobie sprawę z nieistotności czasu

Czy to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia?Jakże jest ważne zdać sobie sprawę, że miłość, aby była prawdziwa, musi boleć.Kobieta jest jak herbata w torebce: z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie.Kobieta wtedy dopiero powinna zdać sobie sprawę ze swego poważnego wieku, kiedy nikt więcej złego słowa na nią nie powie.Mówiąc o sprawiedliwości dziejowej, należy zdać sobie sprawę, że jej wyroki nie są nigdy bezpodstawne i że w dziejach narodów przesłanki historyczne, zadawnione prawa, mniejszą odgrywają rolę, niż poczucie narodowe i świadoma rola społeczeństwa. Te dwa czynniki zawsze zwyciężają.Naukowiec naprawdę potrzebuje pewnego rodzaju megalomanii łagodzonej przez skromność. Musi mieć dość dużo zaufania do samego siebie, aby zdobywać gwiazdy, a przy tym być dostatecznie skromnym, aby zdać sobie sprawę bez rozczarowania, że ich nigdy nie zdobędzie.