Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze.


zdarza-ę-że ko­bieta-spo­tyka-strzęp-człowieka-i pos­­nawia-go uz­dro­wić-cza­sem jej ę-to uda­-zdarza ę-że ko­bieta
cesare pavesezdarzasięże ko­bietaspo­tykastrzępczłowiekai pos­ta­nawiago uz­dro­wićcza­sem jej sięto uda­jezdarza sięzdro­wegouczy­nićz niegowrakto uda­jejej sięzawszezdarza sięże ko­bieta spo­tykaspo­tyka strzępstrzęp człowiekaczłowieka i pos­ta­nawiai pos­ta­nawia go uz­dro­wićcza­sem jej się to uda­jeże ko­bieta spo­tykaspo­tyka człowiekaczłowieka zdro­wegozdro­wego i pos­ta­nawiai pos­ta­nawia uczy­nićuczy­nić z niegoz niego wrakto uda­je jej sięjej się zawszeże ko­bieta spo­tyka strzępspo­tyka strzęp człowiekastrzęp człowieka i pos­ta­nawiaczłowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wićże ko­bieta spo­tyka człowiekaspo­tyka człowieka zdro­wegoczłowieka zdro­wego i pos­ta­nawiazdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nići pos­ta­nawia uczy­nić z niegouczy­nić z niego wrakto uda­je jej się zawsze

Zdarza się częstok­roć, że ko­bieta uk­ry­wa przed mężczyzną całą na­miętność, którą czu­je względem niego, wówczas gdy ten uda­je przed nią to, cze­go nie czuje. -Jean de La Bruyére
zdarza ę-częstok­roć-że ko­bieta-uk­ry­wa-przed-mężczyzną-całą-na­miętność-którą-czu­-względem-niego-wówczas-gdy-ten-uda­
Cza­sem łat­wiej pos­ta­wić cho­rego na no­gi, niż pos­ta­wić diagnozę. -Tadeusz Gicgier
cza­sem-łat­wiej-pos­­wić-cho­rego-na no­gi-ż-pos­­wić-diagnozę
Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez