Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.


zdarza-ę-że-podobnie-jak-przestaje-ę-osądzać-księcia-wedle-jego-ułomnoś-i-cnót-tak-samo-książę-osądza-swych-poddanych-wedle-przymiotów
montesquieuzdarzasiężepodobniejakprzestajesięosądzaćksięciawedlejegoułomnościcnóttaksamoksiążęosądzaswychpoddanychprzymiotównicniemającychdorzeczywówczasbynajmniejdlazasługotrzymujestanowiskapowodunieudolnościtracidziejewskutekkorzyścipłynącychnależeniaokreślonejpartiilubzłejdoliktórainnejwynikazdarza sięże podobniepodobnie jakjak przestajeprzestaje sięsię osądzaćosądzać księciaksięcia wedlewedle jegojego ułomnościułomności ii cnóttak samosamo książęksiążę osądzaosądza swychswych poddanychpoddanych wedlewedle przymiotówprzymiotów nicnic nienie mającychmających dodo rzeczywówczas bynajmniejbynajmniej nienie dladla zasługzasług otrzymujeotrzymuje sięsię stanowiskastanowiska ii bynajmniejbynajmniej nienie zz powodupowodu nieudolnościnieudolności sięje tracidzieje sięsię taktak wskutekwskutek korzyścikorzyści płynącychpłynących zz należenianależenia dodo określonejokreślonej partiipartii lublub wskutekwskutek złejzłej doliktóra zz należenianależenia dodo innejinnej wynikaże podobnie jakpodobnie jak przestajejak przestaje sięprzestaje się osądzaćsię osądzać księciaosądzać księcia wedleksięcia wedle jegowedle jego ułomnościjego ułomności iułomności i cnóttak samo książęsamo książę osądzaksiążę osądza swychosądza swych poddanychswych poddanych wedlepoddanych wedle przymiotówwedle przymiotów nicprzymiotów nic nienic nie mającychnie mających domających do rzeczywówczas bynajmniej niebynajmniej nie dlanie dla zasługdla zasług otrzymujezasług otrzymuje sięotrzymuje się stanowiskasię stanowiska istanowiska i bynajmnieji bynajmniej niebynajmniej nie znie z powoduz powodu nieudolnościpowodu nieudolności sięnieudolności się jesię je tracidzieje się taksię tak wskutektak wskutek korzyściwskutek korzyści płynącychkorzyści płynących zpłynących z należeniaz należenia donależenia do określonejdo określonej partiiokreślonej partii lubpartii lub wskuteklub wskutek złejwskutek złej doliktóra z należeniaz należenia donależenia do innejdo innej wynika

Każdemu dzieje się wedle wiary jegoPrzyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Oczy jego pożerają wszystko, na co spoglądają, a powieki zaciskają się jak szczęki pochłaniające wszechświat, który bezustannie się odnawia wskutek zabiegów jego wyobraźni, gdzie przepływają, obnażając się do najmniejszych szczegółów, ogromne i karmiące go światy.Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych.Człowiek bywa z powodu swych znakomitych zalet tak zarozumiały, że nie waha się zalety te przypisywać nawet bogom, ale niechętnie decyduje się na dzielenie się nimi ze zwierzętami.