Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności.


zdarza-ę-rozsądek-u-młodych-i-nierozsądek-u-starych-albowiem-rozumnego-myślenia-uczą-nie-lata-lecz-wczesne-zdobywanie-wiedzy-i-przyrodzone
demokrytzdarzasięrozsądekmłodychnierozsądekstarychalbowiemrozumnegomyśleniaucząnielataleczwczesnezdobywaniewiedzyprzyrodzonezdolnościzdarza sięsię rozsądekrozsądek uu młodychmłodych ii nierozsądeknierozsądek uu starychalbowiem rozumnegorozumnego myśleniamyślenia ucząuczą nienie latalecz wczesnewczesne zdobywaniezdobywanie wiedzywiedzy ii przyrodzoneprzyrodzone zdolnościzdarza się rozsądeksię rozsądek urozsądek u młodychu młodych imłodych i nierozsądeki nierozsądek unierozsądek u starychalbowiem rozumnego myśleniarozumnego myślenia ucząmyślenia uczą nieuczą nie latalecz wczesne zdobywaniewczesne zdobywanie wiedzyzdobywanie wiedzy iwiedzy i przyrodzonei przyrodzone zdolności

Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych.Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.Wczesne wstawanie i wczesne chodzenie spać czyni mężczyznę zdrowym, bogatym i nieboszczykiem.Każdy człowiek ma zdolność poznawania samego siebie i rozumnego myślenia.Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych.Bóg nie ma głupcom za złe, że się nie uczą lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców.