Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia.


zdarzyła-mnie-sie-ona-ta­ka-piękna-i cudowna-jak-księżyc-pod­czas-pelni-między-gwiazd-set­ka­mi-zdarzyła-mi ę-ona-­ka-piękna
aniolupadly181010zdarzyłamniesieonata­kapięknai cudownajakksiężycpod­czaspelnimiędzygwiazdset­ka­mimi sięonata­kai cu­dow­naser­cebićzaczy­nachcąc siędzielićkażdymułam­kiemse­kun­dydokońcaswe­gożyciazdarzyła mniemnie siesie onata­ka pięknapiękna i cudownajak księżycksiężyc pod­czaspod­czas pelnimiędzy gwiazdgwiazd set­ka­mizdarzyła mi sięmi się onata­ka pięknapiękna i cu­dow­naaż ser­ceser­ce bićbić zaczy­nazaczy­na chcąc sięchcąc się dzielićdzielić każdymkażdym ułam­kiemułam­kiem se­kun­dyse­kun­dydodo końcakońca swe­goswe­go życiazdarzyła mnie siemnie sie onata­ka piękna i cudownajak księżyc pod­czasksiężyc pod­czas pelnimiędzy gwiazd set­ka­mizdarzyła mi się onata­ka piękna i cu­dow­naaż ser­ceaż ser­ce bićser­ce bić zaczy­nabić zaczy­na chcąc sięzaczy­na chcąc się dzielićchcąc się dzielić każdymdzielić każdym ułam­kiemkażdym ułam­kiem se­kun­dyułam­kiem se­kun­dydo końcado końca swe­gokońca swe­go życia