Zdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia.


zdro­wy-rozsądek-to zbiór-up­rzedzeń-na­bytych-do osiem­naste­go-ro­ku-życia
albert einsteinzdro­wyrozsądekto zbiórup­rzedzeńna­bytychdo osiem­naste­goro­kużyciazdro­wy rozsądekrozsądek to zbiórto zbiór up­rzedzeńup­rzedzeń na­bytychna­bytych do osiem­naste­godo osiem­naste­go ro­kuro­ku życiazdro­wy rozsądek to zbiórrozsądek to zbiór up­rzedzeńto zbiór up­rzedzeń na­bytychup­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­gona­bytych do osiem­naste­go ro­kudo osiem­naste­go ro­ku życiazdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeńrozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytychto zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­goup­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­kuna­bytych do osiem­naste­go ro­ku życiazdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytychrozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­goto zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­kuup­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia

Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia.Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele.Jut­ro twe osiem­naste urodziny. Nig­dy nie znałem jeszcze ta­kiej dziewczyny. Ja pragnę z Tobą spędzić resztę życia i nig­dy więcej już nie wra­cać do picia. Cze­mu wciąż py­tasz mnie czy ja Cię kocham, gdy prze­cież dob­rze wiesz, że TAK, że TAK!? Gdy­bym nie kochał to bym z Tobą nie był i bym nie pi­sał i nie śpiewał tak :  Zdro­wy rozsądek może zastąpić pra­wie każdy sto­pień wyk­ształce­nia, ale żad­ne wyk­ształce­nie nie zastąpi zdro­wego rozsądku.Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Zdro­wy rozsądek to rzecz, której każdy pot­rze­buje, mało kto po­siada, a nikt nie wie, że mu brakuje.