Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze.


zdrowie-chętniej-widzi-gdy-ciało-ńczy-ż-gdy-pisze
georg christoph lichtenbergzdrowiechętniejwidzigdyciałotańczyniżpiszezdrowie chętniejchętniej widzigdy ciałociało tańczyniż gdygdy piszezdrowie chętniej widzigdy ciało tańczyniż gdy pisze

Mężczyzna kłamie lepiej, gdy mówi, kobieta - gdy pisze.Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa Gdy trzeźwy pat­rzy na pi­janych do­piero widzi de­mona ja­kim jest człowiek bo gdy pi­je sam się nim staje.Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty.Chłep­czę łap­czy­wie niedowierzanie zdu­mienie mi po brodzie ścieka wpi­jam się w Two­je ciało zachłannie zas­ty­gam w bez­ruchu i czekam Gdy od­dech zaświszcze i pierś się wznosi w miaro­wym ryt­mie tańczy od chwili wiem, wnet się od­dam tej pełni rozkoszy wys­tar­czy po­wieki uchylić Fior­dy Twych ra­mion układam w pamięci fak­turę i ciepło skórza­nych połaci naj­mniej­sze szczegóły spi­jam z przejęciem wpi­sanych w Twe ciało gwiazd konstelacji.Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.