Zdumiewa mnie, jak wielu ludzi czuje się zdanych na łaskę nieznanych mocy i jak pieczołowicie to ukrywa.


zdumiewa-mnie-jak-wielu-ludzi-czuje-ę-zdanych-na-łaskę-nieznanych-mocy-i-jak-pieczołowicie-to-ukrywa
karol jungzdumiewamniejakwieluludziczujesięzdanychnałaskęnieznanychmocypieczołowicietoukrywazdumiewa mniejak wieluwielu ludziludzi czujeczuje sięsię zdanychzdanych nana łaskęłaskę nieznanychnieznanych mocymocy ii jakjak pieczołowiciejak wielu ludziwielu ludzi czujeludzi czuje sięczuje się zdanychsię zdanych nazdanych na łaskęna łaskę nieznanychłaskę nieznanych mocynieznanych mocy imocy i jaki jak pieczołowiciepieczołowicie to ukrywajak wielu ludzi czujewielu ludzi czuje sięludzi czuje się zdanychczuje się zdanych nasię zdanych na łaskęzdanych na łaskę nieznanychna łaskę nieznanych mocyłaskę nieznanych mocy inieznanych mocy i jakmocy i jak pieczołowiciejak pieczołowicie to ukrywajak wielu ludzi czuje sięwielu ludzi czuje się zdanychludzi czuje się zdanych naczuje się zdanych na łaskęsię zdanych na łaskę nieznanychzdanych na łaskę nieznanych mocyna łaskę nieznanych mocy iłaskę nieznanych mocy i jaknieznanych mocy i jak pieczołowiciei jak pieczołowicie to ukrywa

Czuję, że Bóg is­tnieje, i nie czuję, że nie ma żad­ne­go. Jak dla mnie to dość.Długo się zas­ta­nawiałam jak ująć te myśl w słowach, jak to co czuję na­pisać - nie unie­szczęśli­wia mnie Je­go nieobec­ność w moim życiu - wy­myśliłam. Udało mi się uchwy­cić TO COŚ w słowa.W literaturze, podobnie jak w miłości, zdumiewa nas, co wybierają inni.Bo dla mnie liczyło się, jak zacząć, a nie jak skończyć. Może dla­tego, że wielu rzeczy nie kończyłam. Prze­rywałam zna­jomości, ury­wałam roz­mo­wy. Nie mówiłam na­wet Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają.Czuję jak po­suwasz ją wzdłuż me­go do gra­nic roz­pa­lone­go ciała. Jak owi­jasz ją wokół mo­jej szyi przyp­ra­wiając mnie o dreszcze. Spra­wiasz, że czu­je się piękna. Ule­gam ci, pa­dam na ko­lana błagając o więcej.