Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu.


zdziwienie-zaskoczenie-to-początek-zrozumienia-to-specyficzny-i-ekskluzywny-sport-i-luksus-intelektualistów-dlatego-też-charakterystycznym-dla
jose ortega y gassetzdziwieniezaskoczenietopoczątekzrozumieniatospecyficznyekskluzywnysportluksusintelektualistówdlategoteżcharakterystycznymdlanichgestemjestpatrzenienaświatrozszerzonymizezdziwieniaźrenicamicałyotaczającynasdziwnycudownyjeślinańspojrzećszerokootwartymioczamiwłaśnieuleganieradosnemuzdziwieniurozkosząfutbolistyniedostępnąnatomiastdziękiniejintelektualistaidzieprzezżyciepogrążonyniekończącymsięwizjonerskimupojeniuktóregooznakązewnętrznązdziwieniewidoczneoczachstarożytnychsymbolemminerwybyłasowaptakoczyzawszeotwartejakgdybyniemymzdziwieniupoczątek zrozumieniaspecyficzny ii ekskluzywnyekskluzywny sportsport ii luksusluksus intelektualistówdlatego teżteż charakterystycznymcharakterystycznym dladla nichnich gestemgestem jestjest patrzeniepatrzenie nana światświat rozszerzonymirozszerzonymi zeze zdziwieniazdziwienia źrenicamicały otaczającyotaczający nasnas światświat jestjest dziwnydziwny ii cudownyjeśli nańnań spojrzećspojrzeć szerokoszeroko otwartymiotwartymi oczamiuleganie radosnemuradosnemu zdziwieniujest rozkosząrozkoszą dladla futbolistyfutbolisty niedostępnąnatomiast dziękidzięki niejniej intelektualistaintelektualista idzieidzie przezprzez życieżycie pogrążonypogrążony ww nienie kończącymkończącym sięwizjonerskim upojeniuktórego oznakąoznaką zewnętrznązewnętrzną jestjest zdziwieniezdziwienie widocznewidoczne ww oczachdlatego teżteż dladla starożytnychstarożytnych symbolemsymbolem minerwyminerwy byłabyła sowaktórego oczyoczy sąsą zawszezawsze szerokoszeroko otwartejak gdybygdyby ww niemymniemym zdziwieniuzaskoczenie to początekspecyficzny i ekskluzywnyi ekskluzywny sportekskluzywny sport isport i luksusi luksus intelektualistówdlatego też charakterystycznymteż charakterystycznym dlacharakterystycznym dla nichdla nich gestemnich gestem jestgestem jest patrzeniejest patrzenie napatrzenie na światna świat rozszerzonymiświat rozszerzonymi zerozszerzonymi ze zdziwieniaze zdziwienia źrenicamicały otaczający nasotaczający nas światnas świat jestświat jest dziwnyjest dziwny idziwny i cudownyjeśli nań spojrzećnań spojrzeć szerokospojrzeć szeroko otwartymiszeroko otwartymi oczamiuleganie radosnemu zdziwieniujest rozkoszą dlarozkoszą dla futbolistydla futbolisty niedostępnąnatomiast dzięki niejdzięki niej intelektualistaniej intelektualista idzieintelektualista idzie przezidzie przez życieprzez życie pogrążonyżycie pogrążony wpogrążony w niew nie kończącymnie kończącym sięktórego oznaką zewnętrznąoznaką zewnętrzną jestzewnętrzną jest zdziwieniejest zdziwienie widocznezdziwienie widoczne wwidoczne w oczachdlatego też dlateż dla starożytnychdla starożytnych symbolemstarożytnych symbolem minerwysymbolem minerwy byłaminerwy była sowaktórego oczy sąoczy są zawszesą zawsze szerokozawsze szeroko otwartejak gdyby wgdyby w niemymw niemym zdziwieniu

Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia.Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie.Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga.Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.