Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne.


ze­ro-pod­niesione-do potęgi-jest nieobliczalne
urszula zyburaze­ropod­niesionedo potęgijest nieobliczalneze­ro pod­niesionepod­niesione do potęgido potęgi jest nieobliczalneze­ro pod­niesione do potęgipod­niesione do potęgi jest nieobliczalneze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne

Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne.Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób.Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu.I w chwa­le wy­niesione po­nad doczes­ność, ogar­nia całość dłońmi niestrudzonymi.Niesione wiat­rem słowa przez zielo­ne po­la słod­ko spi­jane przez da­my serc. Kochanków wołanie z tęsknotą do­biega myśli ich nies­po­koj­ne. Pod­niosłe ok­rzy­ki bi­tew­ne się rwą do serc od­ległych. Ocze­kiwa­nie na list nadziei jak na przebłysk słońca zza chmur. Tętent ko­pyt na uli­cach ka­mien­nych echem się niesie. Bez­powrot­ne miłości. ~his­to­ria mu­zyki 13.01.2014r.Jak niesione wiatrem nasiona dmuchawców ludzie dryfują bez celu, by spocząć w ziemi.