Ze wszystkich uczuć, które są w stanie poruszyć rozumnego osobnika, jest cześć i hańba. Jeśli więc potrafimy wpoić w młodzież miłość dobrej sławy i dać jej pojęcie wstydu i hańby, to zaszczepimy w niej potężne uczucie, które ją bezustannie do dobrego prowadzić będzie.


ze-wszystkich-uczuć-które-są-w-stanie-poruszyć-rozumnego-osobnika-jest-cześć-i-hańba-jeśli-więc-potrafimy-wpoić-w-młodzież-miłość
john lockezewszystkichuczućktórestanieporuszyćrozumnegoosobnikajestcześćhańbajeśliwięcpotrafimywpoićmłodzieżmiłośćdobrejsławydaćjejpojęciewstyduhańbytozaszczepimyniejpotężneuczuciebezustanniedodobregoprowadzićbędzieze wszystkichwszystkich uczućktóre sąw staniestanie poruszyćporuszyć rozumnegorozumnego osobnikajest cześćcześć ii hańbajeśli więcwięc potrafimypotrafimy wpoićwpoić ww młodzieżmłodzież miłośćmiłość dobrejdobrej sławysławy ii daćdać jejjej pojęciepojęcie wstyduwstydu ii hańbyzaszczepimy ww niejniej potężnepotężne uczuciektóre jąją bezustanniebezustannie dodo dobregodobrego prowadzićprowadzić będzieze wszystkich uczućktóre są wsą w staniew stanie poruszyćstanie poruszyć rozumnegoporuszyć rozumnego osobnikajest cześć icześć i hańbajeśli więc potrafimywięc potrafimy wpoićpotrafimy wpoić wwpoić w młodzieżw młodzież miłośćmłodzież miłość dobrejmiłość dobrej sławydobrej sławy isławy i daći dać jejdać jej pojęciejej pojęcie wstydupojęcie wstydu iwstydu i hańbyzaszczepimy w niejw niej potężneniej potężne uczuciektóre ją bezustannieją bezustannie dobezustannie do dobregodo dobrego prowadzićdobrego prowadzić będzie

Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych.Uczucie dwoistości dochodzi najsilniej do głosu, gdy szczęście doskonałe, które jest zdolne dać miłość, można odnaleźć albo w sympatii zupełnej, albo w całkowitym braku świadomości, że coś dzieli dwoje ludzi.O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.Miłość to najbardziej wypróbowany środek, by przezwyciężyć uczucie wstydu.Ab­strak­cja. Ludzkie pojęcie, które przek­racza ludzkie pojęcie...Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.