Zem­sta to klęska oso­bis­ta człowieka.


zem­sta-to klęska-oso­bis­-człowieka
david piercezem­stato klęskaoso­bis­taczłowiekazem­sta to klęskato klęska oso­bis­taoso­bis­ta człowiekazem­sta to klęska oso­bis­tato klęska oso­bis­ta człowiekazem­sta to klęska oso­bis­ta człowieka

Człowiek współczes­ny w swoim naj­bar­dziej oso­bis­tym widze­niu otaczające­go świata nie różni się od człowieka sprzed kil­kudziesięciu ty­sięcy lat.Oso­bis­te to nie to sa­mo co ważne.Wy­cie­czki oso­bis­te też pot­rze­bują przewodników.Jes­tem żołnie­rzem i nie kierują mną oso­bis­te am­bicje. Zaw­sze ni­mi gardziłem.ja­ka jest sil­na ko­bieta ? - pa­radok­salnie nieradząca so­bie w życiu oso­bis­tym Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani.