Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś 


zep­sułeś-mo­-za­sady-gry-gry-którą-na­zywa­my-życie-te­raz-wszys­tko-przegrałam-nie-mam-nic-a-ty stoisz-przy-mnie-jak-gdy­by-nig­dy
intrygazep­sułeśmo­jeza­sadygrygryktórąna­zywa­myżyciete­razwszys­tkoprzegrałamniemamnicty stoiszprzymniejakgdy­bynig­dymówiszże sięnie stałożekiedyśzro­zumiemdlacze­gotakpostąpiłeś zep­sułeś mo­jemo­je za­sadyza­sady grygry grygry którąktórą na­zywa­myna­zywa­my życieżycie te­razte­raz wszys­tkowszys­tko przegrałamprzegrałam nienie mammam nicty stoisz przyprzy mniemnie jakjak gdy­bygdy­by nig­dynig­dy nicnic ii mówiszmówisz że sięże się nicnic nie stałonie stało żeże kiedyśkiedyś zro­zumiemzro­zumiem dlacze­godlacze­go taktak postąpiłeś zep­sułeś mo­je za­sadymo­je za­sady gryza­sady gry grygry gry którągry którą na­zywa­myktórą na­zywa­my życiena­zywa­my życie te­razżycie te­raz wszys­tkote­raz wszys­tko przegrałamwszys­tko przegrałam nieprzegrałam nie mamnie mam nicnic a ty stoisza ty stoisz przyty stoisz przy mnieprzy mnie jakmnie jak gdy­byjak gdy­by nig­dygdy­by nig­dy nicnig­dy nic inic i mówiszi mówisz że sięmówisz że się nicże się nic nie stałonic nie stało żenie stało że kiedyśże kiedyś zro­zumiemkiedyś zro­zumiem dlacze­gozro­zumiem dlacze­go takdlacze­go tak postąpiłeś 

Kiedyś bałam się, że ten świat mnie zeżre i nic już ze mnie nie zos­ta­nie. Żad­ne ideały, marze­nia, mo­ral­ność, że będę ta­ka jak wszys­cy Ci, których nie ro­zumiem, nie to­leru­je i na których nie mogę pat­rzeć. Dziś bo­je się, że świat tak nap­rawdę nie ma nic do te­go, bo­je się, że zeżre się sama...Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ?? Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało..stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej