Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś 


zep­sułeś-mo­-za­sady-gry-gry-którą-na­zywa­my-życie-te­raz-wszys­tko-przegrałam-nie-mam-nic-a-ty stoisz-przy-mnie-jak-gdy­by-nig­dy
intrygazep­sułeśmo­jeza­sadygrygryktórąna­zywa­myżyciete­razwszys­tkoprzegrałamniemamnicty stoiszprzymniejakgdy­bynig­dymówiszże sięnie stałożekiedyśzro­zumiemdlacze­gotakpostąpiłeś zep­sułeś mo­jemo­je za­sadyza­sady grygry grygry którąktórą na­zywa­myna­zywa­my życieżycie te­razte­raz wszys­tkowszys­tko przegrałamprzegrałam nienie mammam nicty stoisz przyprzy mniemnie jakjak gdy­bygdy­by nig­dynig­dy nicnic ii mówiszmówisz że sięże się nicnic nie stałonie stało żeże kiedyśkiedyś zro­zumiemzro­zumiem dlacze­godlacze­go taktak postąpiłeś zep­sułeś mo­je za­sadymo­je za­sady gryza­sady gry grygry gry którągry którą na­zywa­myktórą na­zywa­my życiena­zywa­my życie te­razżycie te­raz wszys­tkote­raz wszys­tko przegrałamwszys­tko przegrałam nieprzegrałam nie mamnie mam nicnic a ty stoisza ty stoisz przyty stoisz przy mnieprzy mnie jakmnie jak gdy­byjak gdy­by nig­dygdy­by nig­dy nicnig­dy nic inic i mówiszi mówisz że sięmówisz że się nicże się nic nie stałonic nie stało żenie stało że kiedyśże kiedyś zro­zumiemkiedyś zro­zumiem dlacze­gozro­zumiem dlacze­go takdlacze­go tak postąpiłeś 

I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer
i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic