Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem.


zepsucie-obyczajównatenczas-człek-uczciwy-pędzi-życie-niejako-zdumiony-tym-że-jest-by-tak-rzec-sam-na-świecie-że-wszelkie-ludzkie-więzi
montesquieuzepsucieobyczajównatenczasczłekuczciwypędziżycieniejakozdumionytymżejestbytakrzecsamnaświeciewszelkieludzkiewięziznikają'ponieważnienikogopodczyjąopiekęchciałbysięoddaćnikogoteżkogoochraniaćżadnegomężczyznyktóregomiećzaprzyjacielażadnekobietyktórejmężemzostaćdzieckabyćojcemczłek uczciwyuczciwy pędzipędzi życieżycie niejakoniejako zdumionyzdumiony tymże jestby taktak rzecsam nana świecieże wszelkiewszelkie ludzkieludzkie więziwięzi znikająponieważ nienie mama nikogopod czyjączyją opiekęopiekę chciałbychciałby sięsię oddaćnikogo teżkogo samsam chciałbychciałby ochraniaćżadnego mężczyznyktórego chciałbychciałby miećmieć zaza przyjacielaktórej mężemmężem chciałbychciałby zostaćżadnego dzieckaktórego chciałbychciałby byćbyć ojcemczłek uczciwy pędziuczciwy pędzi życiepędzi życie niejakożycie niejako zdumionyniejako zdumiony tymby tak rzecsam na świecieże wszelkie ludzkiewszelkie ludzkie więziludzkie więzi znikająponieważ nie manie ma nikogopod czyją opiekęczyją opiekę chciałbyopiekę chciałby sięchciałby się oddaćkogo sam chciałbysam chciałby ochraniaćktórego chciałby miećchciałby mieć zamieć za przyjacielaktórej mężem chciałbymężem chciałby zostaćktórego chciałby byćchciałby być ojcem

Łatwiej mi zrozumieć kogoś, kto nie chciałby być królem, niż tego, kto nie chciałby być ogrodnikiem. -Aleksander Świętochowski
Łatwiej-mi-zrozumieć-kogoś-kto-nie-chciałby-być-królem-ż-tego-kto-nie-chciałby-być-ogrodnikiem
Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać. -Johann Wolfgang Goethe
każdy-chciałby-od-razu-być-kimś-nikt-nie-chce-dorastać
Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być -Zbigniew Herbert
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-jest-ale-tym-czym-chciałby-być
Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor
każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor
każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje