Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne.


zero-podniesione-do-potęgi-jest-nieobliczalne
urszula zyburazeropodniesionedopotęgijestnieobliczalnezero podniesionepodniesione dodo potęgipotęgi jestjest nieobliczalnezero podniesione dopodniesione do potęgido potęgi jestpotęgi jest nieobliczalnezero podniesione do potęgipodniesione do potęgi jestdo potęgi jest nieobliczalnezero podniesione do potęgi jestpodniesione do potęgi jest nieobliczalne

Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne.Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu.Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi.Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile.W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta!Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi.