Zestarzeć się nie znaczy zmądrzeć ani wyzbyć się błędów, lecz zmienić je tylko, i to na gorsze. Wiek podeszły bardziej nam umysł zmarszczkami fałduje niżeli twarz, a nie znam wcale takich dusz, które - starzejąc się - nie kisłyby i nie przesiąkały stęchlizną.


zestarzeć-ę-nie-znaczy-zmądrzeć-ani-wyzbyć-ę-błędów-lecz-zmienić-tylko-i-to-na-gorsze-wiek-podeszły-bardziej-nam-umysł-zmarszczkami
pierre charronzestarzećsięnieznaczyzmądrzećaniwyzbyćbłędówleczzmienićtylkotonagorszewiekpodeszłybardziejnamumysłzmarszczkamifałdujeniżelitwarzznamwcaletakichduszktórestarzejąckisłybyprzesiąkałystęchliznązestarzeć sięsię nienie znaczyznaczy zmądrzećzmądrzeć aniani wyzbyćwyzbyć sięsię błędówlecz zmienićzmienić jeje tylkona gorszewiek podeszłypodeszły bardziejbardziej namnam umysłumysł zmarszczkamizmarszczkami fałdujefałduje niżeliniżeli twarznie znamznam wcalewcale takichtakich duszktórestarzejącstarzejąc sięnienie kisłybykisłyby ii nienie przesiąkałyprzesiąkały stęchliznązestarzeć się niesię nie znaczynie znaczy zmądrzećznaczy zmądrzeć anizmądrzeć ani wyzbyćani wyzbyć sięwyzbyć się błędówlecz zmienić jezmienić je tylkoi to nawiek podeszły bardziejpodeszły bardziej nambardziej nam umysłnam umysł zmarszczkamiumysł zmarszczkami fałdujezmarszczkami fałduje niżelifałduje niżeli twarza nie znamnie znam wcaleznam wcale takichwcale takich duszstarzejąc sięstarzejąc sięnie kisłybynie kisłyby ikisłyby i niei nie przesiąkałynie przesiąkały stęchlizną

Można długo iść drogą życia nie starzejąc się, al­bo­wiem wiek doj­rzały po­lega na ciągłym ogląda­niu się za siebie, by dos­trzec, gdzie się błądziło. -Joseph Joubert
można-długo-iść-drogą-życia-nie starzejąc-ę-al­bo­wiem-wiek-doj­rzały-po­lega-na ągłym-ogląda­niu ę-za siebie-by ­trzec
Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne. -William Shakespeare
nie-poddawaj-ę-rozpaczy-Życie-nie-jest-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-marzeń-jest-tylko-zupełnie-inne
Nie kończymy się starzejąc, lecz starzejemy się kończąc bawić. -Anonim
nie-kończymy-ę-starzejąc-lecz-starzejemy-ę-kończąc-bawić