Zet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne.


zet­nij-mą głowę-a wy­rosną-dwie-następne
brunozet­nijmą głowęa wy­rosnądwienastępnezet­nij mą głowęmą głowę a wy­rosnąa wy­rosną dwiedwie następnezet­nij mą głowę a wy­rosnąmą głowę a wy­rosną dwiea wy­rosną dwie następnezet­nij mą głowę a wy­rosną dwiemą głowę a wy­rosną dwie następnezet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne

Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię...Pom­nij to - me­dal ma stro­ny dwie, gdy jedną widzisz, dru­giej już nie. Ilu na­zywa dziś dob­rem zło? Dwie godzi­ny ses­ja trwała była raczej bar­dzo śmiała Ta­kie noc­ne wygibasy przy tym także przytulasy Gdy swe fig­le zakończyli na następne się zmówili Nim za­milkło Było ich aż dwie, obie mo­je przy­jaciółki, obie blon­dynki. Jedną znałam od przed­szko­la, drugą od ro­ku (mam 23 la­ta). Zgad­nij która zos­tała, kiedy wszys­tko u mnie się posypało...Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.