Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy .


zgu­biłam-siebie-częś-mo­jej-duszy-ktoś-mi zabrał-bez­powrot­nie-zgu­biłam-is­tnienie-jak­by-ktoś-mnie-ok­radł-jak­by-za­bił
kejtowzgu­biłamsiebieczęścimo­jejduszyktośmi zabrałbez­powrot­nieis­tnieniejak­bymnieok­radłjak­byza­biłnieroz­trop­nieczujęni­cośćczęścimo­jejdziw­nejegzys­ten­cjiktośroz­dałzłymludziomnieczujęepat­rzyszuważaszbomu­sisz od­chodźpomóżmi szu­kaćzgu­bionejzgu­biłam siebiesiebieczęściczęści mo­jejmo­jej duszyduszy ktośktoś mi zabrałmi zabrał bez­powrot­niebez­powrot­niezgu­biłamzgu­biłam is­tnienieis­tnieniejak­byjak­by ktośktoś mniemnie ok­radłjak­by za­biłza­bił nieroz­trop­nienieroz­trop­nieczujęczuję ni­cośćni­cośćjak­byjak­by częściczęści mo­jejmo­jej dziw­nejdziw­nej egzys­ten­cjiegzys­ten­cjiktośktoś roz­dałroz­dał złymzłym ludziomludziomnienie czujęczujęŻe pat­rzyszpat­rzyszuważaszbo mu­siszmu­sisznienie mu­sisz  nienie od­chodźod­chodźpomóżpomóż mi szu­kaćmi szu­kać mo­jejmo­jej zgu­bionejzgu­bionej duszyduszyzgu­biłam siebieczęści mo­jejczęści mo­jej duszymo­jej duszy ktośduszy ktoś mi zabrałktoś mi zabrał bez­powrot­niemi zabrał bez­powrot­niezgu­biłam is­tnieniezgu­biłam is­tnieniejak­by ktośjak­by ktoś mniektoś mnie ok­radłjak­by za­bił nieroz­trop­nieza­bił nieroz­trop­nieczuję ni­cośćczuję ni­cośćjak­by częścijak­by części mo­jejczęści mo­jej dziw­nejmo­jej dziw­nej egzys­ten­cjidziw­nej egzys­ten­cjiktoś roz­dałktoś roz­dał złymroz­dał złym ludziomzłym ludziomnie czujęnie czujęŻe pat­rzyszŻe pat­rzyszbo mu­sisznie mu­sisz  nie od­chodźnie od­chodźpomóż mi szu­kaćpomóż mi szu­kać mo­jejmi szu­kać mo­jej zgu­bionejmo­jej zgu­bionej duszyzgu­bionej duszy

Kiedy nie wiem, co ro­bię, to wyglądam jak ktoś, kto nie wie, co ro­bi. Kiedy jes­tem po­dek­scy­towa­na lub zde­ner­wo­wana, wyglądam na po­dek­scy­towaną i zde­ner­wo­waną. A kiedy się zgu­bię, co zdarza się często, wi­dać po mnie, że się zgu­biłam. Jak to kiedyś ujął Da­vid: Masz od­wrot­ność te­go, co na­zywają twarzą po­kerzys­ty. Masz, że tak po­wiem... twarz gracza w minigolfa.Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie...Auto­ryte­tem i ideałem w dzie­dzi­nie śpiewa­nia jest dla mnie Ja­nis Jop­lin. Jeśli ktoś mówi mi, że śpiewam zu­pełnie jak Ja­nis Jop­lin, to czuję się zaw­stydzo­na i myślę, że Ja­nis, słysząc to, przekręca się w gro­bie. Dla mnie jest tak niedościg­nionym ideałem, że na­wet nie pat­rzę w jej stronę. Słucham jej i moim marze­niem jest śpiewać choć w jed­nej mi­liono­wej tak dos­ko­nale, jak ona.A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz.na­cis­kasz spust i już ktoś zro­bił pocisk ktoś in­ny prcy­zyj­nie do­paso­wał części in­ny ktoś urodził i wychował tego które­go trafiła two­ja kula on czuł kochał marzył popatrz o tam leży je­go marzenia i wszys­tko czym żył zamknęła ra­na po ku­li którą ty wystrzeliłeś oc­knij się to był tyl­ko sen jut­ro zdasz życiowy egzamin . .. co zro­bisz jutro *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki