Zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy 


zi­-to naj­lep­szy-ok­res-na prze­myś­nie-pew­nych-rzeczy 
intrygazi­mato naj­lep­szyok­resna prze­myśle­niepew­nychrzeczy zi­ma to naj­lep­szyto naj­lep­szy ok­resok­res na prze­myśle­niena prze­myśle­nie pew­nychpew­nych rzeczy zi­ma to naj­lep­szy ok­resto naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nieok­res na prze­myśle­nie pew­nychna prze­myśle­nie pew­nych rzeczy zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nieto naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nychok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nychto naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy 

Gdy­by człowiek mógł sprze­dać się za cenę, jaką so­bie wys­ta­wia, zro­biłby naj­lep­szy in­te­res w życiu.Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.Ustępo­wać w pew­nych spra­wach jest często naj­lep­szą polityką.W prze­mija­niu jes­tem naj­lep­szy, i tyl­ko wa­rio...gra­fie nie wa­riuj, kiedy? usłyszysz? to co, usłysz...słyszysz?? Na­wet naj­lep­szy miód nie jest w sta­nie skleić ser­ca, które­go roz­darło ty­siąc har­punów stworzo­nych ze słów.Rzeczy­wis­tość często prze­ras­ta naj­piękniej­szy na­wet sen.