Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych.


ziar­no-miłoś-zasieję-w-twoim-ser­cu-niepewnym-będziemy- pielęgnować-dzięki-naszym-dłonią-splecionym-w-moim-ser­cu-wy­rosła-miłość
angel des penseursziar­nomiłościzasiejętwoimser­cuniepewnymbędziemyje pielęgnowaćdziękinaszymdłoniąsplecionymmoimwy­rosłamiłośćktórąza­siałeśby mógłpowstaćogródnassamychziar­no miłościmiłości zasiejęw twoimtwoim ser­cuser­cu niepewnymbędziemy je pielęgnowaćdzięki naszymnaszym dłoniądłonią splecionymw moimmoim ser­cuser­cu wy­rosławy­rosła miłośćktórą za­siałeśza­siałeś by mógłby mógł powstaćogród miłościmiłości nasnas samychziar­no miłości zasiejęw twoim ser­cutwoim ser­cu niepewnymdzięki naszym dłoniąnaszym dłonią splecionymw moim ser­cumoim ser­cu wy­rosłaser­cu wy­rosła miłośćktórą za­siałeś by mógłza­siałeś by mógł powstaćogród miłości nasmiłości nas samych

Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród. -Henri Bordeaux
aby-miłość-trwała-przez-całe-życie-trzeba-ją-pielęgnować-starannie-jak-ogród
Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON
ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
I po­jawił się hu­ragan...Zer­wał mo­je Ser­ce w po­wiet­rze i por­wał da­leko. Nag­le...Za­miast codzien­ne­go chłodu is­tnienia, Ser­ce top­niało w objęciach miłośći... -kamilka_509
i po­jawił ę-hu­raganzer­wał-mo­-ser­-w po­wiet­rze-i por­wał-da­leko-nag­za­miast-codzien­ne­go-chłodu-is­tnienia-ser­