ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
rychcikziemiajest jak sztukazmien­nai bezlitosnabezksiężycanie byłobyżycianasnasnie byłoszkód~ pa­wełrychlica ziemia jest jak sztukajest jak sztuka zmien­nazmien­na i bezlitosnai bezlitosna bezbez księżycaksiężyca nie byłobynie byłoby życiażycia bezbez życiażycia nie byłobynie byłoby nasbez nasnas nie byłonie było szkód~ pa­weł rychlica ziemia jest jak sztuka zmien­najest jak sztuka zmien­na i bezlitosnazmien­na i bezlitosna bezi bezlitosna bez księżycabez księżyca nie byłobyksiężyca nie byłoby życianie byłoby życia bezżycia bez życiabez życia nie byłobyżycia nie byłoby nasbez nas nie byłonas nie było szkódziemia jest jak sztuka zmien­na i bezlitosnajest jak sztuka zmien­na i bezlitosna bezzmien­na i bezlitosna bez księżycai bezlitosna bez księżyca nie byłobybez księżyca nie byłoby życiaksiężyca nie byłoby życia beznie byłoby życia bez życiażycia bez życia nie byłobybez życia nie byłoby nasbez nas nie było szkódziemia jest jak sztuka zmien­na i bezlitosna bezjest jak sztuka zmien­na i bezlitosna bez księżycazmien­na i bezlitosna bez księżyca nie byłobyi bezlitosna bez księżyca nie byłoby życiabez księżyca nie byłoby życia bezksiężyca nie byłoby życia bez życianie byłoby życia bez życia nie byłobyżycia bez życia nie byłoby nas

Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas Wiara jest jak światłość - niezbędna do życia, bez której nadzieja umiera niczym ziemia, która bez słońca nie pot­ra­fi wy­dać plonów.Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli.Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu - oto sztuka życia.