Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy.


ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
olga tokarczukziemiajest wiel­kimuśpionymzwierzęciemyje w cza­siektóre­gonie rozumiemyziemia jest wiel­kimjest wiel­kim uśpionymuśpionym zwierzęciemktóre­go nie rozumiemyziemia jest wiel­kim uśpionymjest wiel­kim uśpionym zwierzęciemziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem

Żyje­my w wiel­kich cza­sach, lecz cza­su co­raz mniej.Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku.przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody.Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody.