Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
margaret mitchellziemiajestjedynąrzecząnaświeciektóracośwartabotojedynatrwałarzeczświecietorzeczdlaktórejwartopracowaćwalczyćumieraćziemia jestjest jedynąjedyną rzecząrzeczą nana świeciektóra jestjest coścoś wartajest jedynajedyna trwałatrwała rzeczrzecz nana świeciejedyna rzeczdla którejktórej wartowarto pracowaćwarto walczyćwalczyć ii wartowarto umieraćziemia jest jedynąjest jedyną rzecząjedyną rzeczą narzeczą na świeciektóra jest cośjest coś wartabo to jestjest jedyna trwałajedyna trwała rzecztrwała rzecz narzecz na świeciedla której wartoktórej warto pracowaćwarto walczyć iwalczyć i wartoi warto umierać

Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć.Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć.Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi.Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie.Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, a jest nią ludzka życzliwość.My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.