Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie.


zima-cóż-że na szy­bie-szron-mam-ciebie-cóż-że wiatr-w ściany-dął-mam-ciebie-chcę-abyś-we mnie-tchnął-cząstkę-siebie-od­dech
moreyzimacóżże na szy­bieszronmamciebieże wiatrw ścianydąłchcęabyśwe mnietchnąłcząstkęsiebieod­dechpo­dajna tacywrazz niebemgładźsub­telnieramionapragnieniempy­tajjak mogężyćbezże na szy­bie szronmam ciebieże wiatr w ścianyw ściany dąłmam ciebiechcę abyśabyś we mniewe mnie tchnąłtchnął cząstkęcząstkę siebieod­dech po­dajpo­daj na tacyna tacy wrazwraz z niebemgładź sub­telniesub­telnie ramionaramiona zz pragnieniempy­taj jak mogęjak mogę żyćżyć bezbez ciebieże wiatr w ściany dąłchcę abyś we mnieabyś we mnie tchnąłwe mnie tchnął cząstkętchnął cząstkę siebieod­dech po­daj na tacypo­daj na tacy wrazna tacy wraz z niebemgładź sub­telnie ramionasub­telnie ramiona zramiona z pragnieniempy­taj jak mogę żyćjak mogę żyć bezżyć bez ciebie

Ciebie i siebie nie mogę wziąć w palce jak gliny wiesz w
ciebie-i siebie-nie-mogę-wziąć-w-palce-jak-gliny-wiesz-w-duchu-wier­cisz-ę-w-brzuchu-ciebie-i siebie-słowami-niewypowiedzianymi-mam-tęsknię
Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd. -Nicholas Sparks
bez-ciebie-nie mam-po co żyć-jes­tem jak bez­domny-wędro­wiec-al­bo-­­ny-ptak-lecący-donikąd