Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą.


zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
maria rodziewiczównazimajaktroskadługotrwalatoszczęściemijachwiląjak troskadługo trwajak szczęściemija chwilą

Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą.Zi­ma jak tros­ka, długo trwa, a la­to jak szczęście, mi­ja chwilą.Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Przeszło la­to, je­sień i zima, I jeszcze wios­na, i jeszcze ja­kieś lato, i zno­wu je­sień w mgłach jak w dymach. (Je­sieni jes­tem amator)