Zioła w słow­nym og­rodzie zbierałem z za­pachem piżma i la­wen­dy by aro­mat myśli zuchwa­lej zmie­szał się z twym ciałem . i wiem ,  gdy mus­kam us­ta­mi us­ta od­da­je ci ser­ce a kiedy wchodzę w ciebie prze­kazu­je duszę moją jak cy­rog­raf lo­su ;  po­nieważ jes­teś tyg­lem ,  w którym zmysły z na­miętnością się go­tują- bo niewy­myślo­ne słowa ob­ra­zują całe prag­nienie ciebie... http://www.youtube.com/playlist?list=FLOMr6aRhSqC3tS0l0aIzEAg&feature=mh_lolz 


zioła-w słow­nym-og­rodzie-zbierałem-z-za­pachem-piż-i ­wen­dy-by-aro­mat-myśli-zuchwa­lej-zmie­szał ę-z twym-ciałem-i-wiem- 
z. las hadaszioław słow­nymog­rodziezbierałemza­pachempiżmai la­wen­dybyaro­matmyślizuchwa­lejzmie­szał sięz twymciałemwiem gdymus­kamus­ta­mius­taod­da­jeci ser­cekiedywchodzęw ciebieprze­kazu­jeduszęmojąjakcy­rog­raflo­su po­nieważjes­teśtyg­lemktórym zmysłyz na­miętnościąsięgo­tująboniewy­myślo­nesłowaob­ra­zującałeprag­nienieciebiehttpwwwyoutubecomplaylistlist=flomr6arhsqc3ts0l0aizeagfeature=mhlolz zioła w słow­nymw słow­nym og­rodzieog­rodzie zbierałemzbierałem zz za­pachemza­pachem piżmapiżma i la­wen­dyi la­wen­dy byby aro­mataro­mat myślimyśli zuchwa­lejzuchwa­lej zmie­szał sięzmie­szał się z twymz twym ciałemciałemi wiem  gdygdy mus­kammus­kam us­ta­mius­ta­mi us­taus­ta od­da­jeod­da­je ci ser­cekiedy wchodzęwchodzę w ciebiew ciebie prze­kazu­jeprze­kazu­je duszęduszę mojąmoją jakjak cy­rog­rafcy­rog­raf lo­su  po­nieważpo­nieważ jes­teśjes­teś tyg­lemw którym zmysłyktórym zmysły z na­miętnościąz na­miętnością sięsię go­tująbo niewy­myślo­neniewy­myślo­ne słowasłowa ob­ra­zująob­ra­zują całecałe prag­nienieprag­nienie ciebiezioła w słow­nym og­rodziew słow­nym og­rodzie zbierałemog­rodzie zbierałem zzbierałem z za­pachemz za­pachem piżmaza­pachem piżma i la­wen­dypiżma i la­wen­dy byi la­wen­dy by aro­matby aro­mat myśliaro­mat myśli zuchwa­lejmyśli zuchwa­lej zmie­szał sięzuchwa­lej zmie­szał się z twymzmie­szał się z twym ciałemz twym ciałemi wiem  gdy mus­kamgdy mus­kam us­ta­mimus­kam us­ta­mi us­taus­ta­mi us­ta od­da­jeus­ta od­da­je ci ser­ceci ser­ce a kiedya kiedy wchodzękiedy wchodzę w ciebiewchodzę w ciebie prze­kazu­jew ciebie prze­kazu­je duszęprze­kazu­je duszę mojąduszę moją jakmoją jak cy­rog­rafjak cy­rog­raf lo­su  po­nieważ jes­teśpo­nieważ jes­teś tyg­lem  w którym zmysływ którym zmysły z na­miętnościąktórym zmysły z na­miętnością sięz na­miętnością się go­tująbo niewy­myślo­ne słowaniewy­myślo­ne słowa ob­ra­zująsłowa ob­ra­zują całeob­ra­zują całe prag­nieniecałe prag­nienie ciebie