Zjedliby człowieka, gdyby się nie ustawiło parawanu z wiary w nich [ludzi] i życzliwości. Czasem nie śmią poturbować, w każdym razie kuksańce są słabsze. I to nie jest fałsz z mojej strony, nie. Właściwie bardzo ludzie mnie interesują, nawet źli.


zjedliby-człowieka-gdyby-ę-nie-ustawiło-parawanu-z-wiary-w-nich-ludzi-i-życzliwoś-czasem-nie-śmią-poturbować-w-każdym-razie-kuksań-są
irena solskazjedlibyczłowiekagdybysięnieustawiłoparawanuwiarynichludziżyczliwościczasemśmiąpoturbowaćkażdymraziekuksańcesłabszetojestfałszmojejstronyniewłaściwiebardzoludziemnieinteresująnawetźlizjedliby człowiekagdyby sięsię nienie ustawiłoustawiło parawanuparawanu zz wiarywiary ww nichnich [ludzi][ludzi] ii życzliwościczasem nienie śmiąśmią poturbowaćw każdymkażdym razierazie kuksańcekuksańce sąsą słabszenie jestjest fałszfałsz zz mojejmojej stronywłaściwie bardzobardzo ludzieludzie mniemnie interesująnawet źligdyby się niesię nie ustawiłonie ustawiło parawanuustawiło parawanu zparawanu z wiaryz wiary wwiary w nichw nich [ludzi]nich [ludzi] i[ludzi] i życzliwościczasem nie śmiąnie śmią poturbowaćw każdym raziekażdym razie kuksańcerazie kuksańce sąkuksańce są słabszei to nienie jest fałszjest fałsz zfałsz z mojejz mojej stronywłaściwie bardzo ludziebardzo ludzie mnieludzie mnie interesują

Literaci polscy nie czytają mnie - a ja nie czytam ich, moja zemsta jest w każdym razie ilościowo większa. -Karol Irzykowski
literaci-polscy-nie-czytają-mnie-a-ja-nie-czytam-ich-moja-zemsta-jest-w-każdym-razie-ilościowo-większa
Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie. -Montesquieu
prawa-natykają-ę-zawsze-na-namiętnoś-i-na-przesądy-prawodawcy-czasem-przechodzą-przez-nie-i-barwią-ę-od-nich-czasem-utkwią-w-nich-i-wrosną
Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie. -Charles Louis Montesquieu
prawa-natykają-ę-zawsze-na-namiętnoś-i-na-przesądy-prawodawcy-czasem-przechodzą-przez-i-barwią-ę-od-nich-czasem-utkwią-w-nich-i-wrosną-w