zmęczenie da­je znać o sobie codzien­nie no­wa afera przez całe życie człowiek pra­cuje i grosze zbiera tym­cza­sem gru­be ryby te z post ko­munis­tycznej kliki da­lej żerują na nas aby po­siadać złote nocniki w oczy z uśmie­chem obleśnym szy­der­czo spoglądając mówią że nic nie wiedzą nad kłamstwem się nie jąkając *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki 


zmęczenie-da­-znać-o sobie-codzien­nie-no­wa-afera-przez-całe-życie-człowiek-pra­cuje-i grosze-zbiera-tym­cza­sem-gru­be-ryby-te-z post
zibby77zmęczenieda­jeznaćo sobiecodzien­nieno­waaferaprzezcałeżycieczłowiekpra­cujei groszezbieratym­cza­semgru­berybytez postko­munis­tycznejklikida­lejżerująna nasabypo­siadaćzłotenocnikioczyz uśmie­chemobleśnymszy­der­czospoglądającmówiąże nicnie wiedząnadkłamstwemsięnie jąkającdziałpolitykazbig­niewmałecki zmęczenie da­jeda­je znaćznać o sobieo sobie codzien­niecodzien­nie no­wano­wa aferaafera przezprzez całecałe życieżycie człowiekczłowiek pra­cujepra­cuje i groszei grosze zbierazbiera tym­cza­semtym­cza­sem gru­begru­be rybyryby tete z postz post ko­munis­tycznejko­munis­tycznej klikikliki da­lejda­lej żerujążerują na nasna nas abyaby po­siadaćpo­siadać złotezłote nocnikinocniki ww oczyoczy z uśmie­chemz uśmie­chem obleśnymobleśnym szy­der­czoszy­der­czo spoglądającspoglądając mówiąmówią że nicże nic nie wiedząnie wiedzą nadnad kłamstwemkłamstwem sięsię nie jąkającnie jąkając ****** działpolityka ****** zbig­niewzbig­niew małecki zmęczenie da­je znaćda­je znać o sobieznać o sobie codzien­nieo sobie codzien­nie no­wacodzien­nie no­wa aferano­wa afera przezafera przez całeprzez całe życiecałe życie człowiekżycie człowiek pra­cujeczłowiek pra­cuje i groszepra­cuje i grosze zbierai grosze zbiera tym­cza­semzbiera tym­cza­sem gru­betym­cza­sem gru­be rybygru­be ryby teryby te z postte z post ko­munis­tycznejz post ko­munis­tycznej klikiko­munis­tycznej kliki da­lejkliki da­lej żerująda­lej żerują na nasżerują na nas abyna nas aby po­siadaćaby po­siadać złotepo­siadać złote nocnikizłote nocniki wnocniki w oczyw oczy z uśmie­chemoczy z uśmie­chem obleśnymz uśmie­chem obleśnym szy­der­czoobleśnym szy­der­czo spoglądającszy­der­czo spoglądając mówiąspoglądając mówią że nicmówią że nic nie wiedząże nic nie wiedzą nadnie wiedzą nad kłamstwemnad kłamstwem siękłamstwem się nie jąkającsię nie jąkając ***nie jąkając *** działpolityka *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki cze­mu zam­knęłaś drzwi nikt cię nie goni z bo­jaźnią pat­rzysz na boki jak­byś się bała pogoni nau­czo­na doświad­czeń szeregiem usiłujesz uciec przed oko­liczności zbiegiem wyjdź do przodu zaufaj sobie kreuj okoliczności sprzy­jające tobie uśmie­chaj się do życia łap naj­drob­niej­szą chwilę radości dużą czy małą graj va­bank śmiało kto wie ile nam na tym świecie życia zostało *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki bełkot me­diów roz­prasza mo­je myśli każdy uważa, że to co mówi jest najważniesze tymczasem mój ko­lej­ny oddech jest naj­ważniej­szy reszta jest tyl­ko do­dat­kiem do niego *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki aspect ko­lej­ne­go wcielenia myśli w kon­kretną rzeczywistość to no­wy człowiek po­rusza la­winę myślenia wprowadzając następny ele­ment entropii zwiększający chaos istnienia pow­sta­je nowy ob­raz życia jed­ne­go człowieka od­bi­jające­go się od węzłów przeznaczenia *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki zasłuchałem się w twój oddech śpisz ja­kie to wspaniałe słyszę bi­cie two­jego serca równo od­mie­rza czas wypoczynku chciałbym cię obudzić lecz tak słod­ko wyglądasz że nie mogę te­go zburzyć posłuchaj jes­teś moim spełnieniem do­pełnieniem moich marzeń bu­forem ha­mującym emocje natchnieniem motywacją cza­sem nar­racją i zastanowieniem a cza­sem westchnieniem i zrozumieniem zaw­sze będziesz moim kluczem do uczuć gorącości na drodze do ra­ju bram *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki