Zmiany przychodzą jak lek­ki wiatr, który po­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­mi, uk­ry­tymi w trawie.


zmiany-przychodzą-jak lek­ki-wiatr-który-po­rusza-zasłony-o po­ran­ku-i jak de­likat­ne-per­fu­my-pachną-dzi­kimi-kwiata­mi
john steinbeckzmianyprzychodząjak lek­kiwiatrktórypo­ruszazasłonyo po­ran­kui jak de­likat­neper­fu­mypachnącedzi­kimikwiata­miuk­ry­tymiw trawiezmiany przychodząprzychodzą jak lek­kijak lek­ki wiatrktóry po­ruszapo­rusza zasłonyzasłony o po­ran­kuo po­ran­ku i jak de­likat­nei jak de­likat­ne per­fu­myper­fu­my pachnącepachnące dzi­kimidzi­kimi kwiata­miuk­ry­tymi w trawiezmiany przychodzą jak lek­kiprzychodzą jak lek­ki wiatrktóry po­rusza zasłonypo­rusza zasłony o po­ran­kuzasłony o po­ran­ku i jak de­likat­neo po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­myi jak de­likat­ne per­fu­my pachnąceper­fu­my pachnące dzi­kimipachnące dzi­kimi kwiata­mizmiany przychodzą jak lek­ki wiatrktóry po­rusza zasłony o po­ran­kupo­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­nezasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­myo po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnącei jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimiper­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­miktóry po­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­nepo­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­myzasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnąceo po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimii jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­mi

Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001
piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna
czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
Cy­nik to fa­cet, który przez ob­serwację widzi rzeczy ta­kimi, ja­kie są, a nie ja­kimi być powinny. -Ambrose Bierce
cy­nik-to fa­cet-który-przez-ob­serwację-widzi-rzeczy-­kimi-ja­kie-są-a nie ja­kimi-być-powinny