Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka.


zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
stefan kisielewskizmianyprzyjdąna pew­nolecznie wte­dykiedy sięna nie czekazmiany przyjdąprzyjdą na pew­nolecz nie wte­dykiedy się na nie czekazmiany przyjdą na pew­no

Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. -Federico Moccia
cza­sami-ro­bimy-­kie-straszne-głupo­ty-i to nie wte­dy-kiedy-jes­teśmy-za­kocha­-tyl­ko-wte­dy-kiedy-nam ę-wy­daje-że jesteśmy
owoc-przemyśń-oświetl-s k l e p i k gołą-pupą-wte­dy-przyjdą-i coś-k u p i ą
Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości. -Johann Wolfgang Goethe
pew­nym-swo­jej-wie­dzy-jest ę-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-wie-ło-ra­zem-z wiedzą-rosną-wątpliwoś