Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka.


zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
stefan kisielewskizmianyprzyjdąna pew­nolecznie wte­dykiedy sięna nie czekazmiany przyjdąprzyjdą na pew­nolecz nie wte­dykiedy się na nie czekazmiany przyjdą na pew­no

Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czekaKiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię.Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy.Za­raz na początku życia ktoś po­winiem nam po­wie­dzieć, że umiera­my. Może wte­dy żyli­byśmy pełnią życia w każdej mi­nucie każde­go dnia. Działaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, zrób to od ra­zu, te­raz! Dni, które przyjdą, są policzone.Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości.