Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka


zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
stefan kisielewskizmianyprzyjdąnapewnoleczniewtedykiedysięczekazmiany przyjdąprzyjdą nana pewnolecz nienie wtedykiedy sięsię nana nienie czekazmiany przyjdą naprzyjdą na pewnolecz nie wtedykiedy się nasię na niena nie czekazmiany przyjdą na pewnokiedy się na niesię na nie czekakiedy się na nie czeka

Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka.Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Kiedy sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma.Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.