Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka


zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
stefan kisielewskizmianyprzyjdąnapewnoleczniewtedykiedysięczekazmiany przyjdąprzyjdą nana pewnolecz nienie wtedykiedy sięsię nana nienie czekazmiany przyjdą naprzyjdą na pewnolecz nie wtedykiedy się nasię na niena nie czekazmiany przyjdą na pewnokiedy się na niesię na nie czekakiedy się na nie czeka

Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
kiedy- godzi­na-na­dej­dzie-kiedy-ludzie ę-obudzą-ludzie-czas-na zmiany-~pa­weł-rychlica 
Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma. -Epikur
Śmiercią-nie-muszę-ę-przejmować-kiedy-my-jesteśmy-nie-śmierci-a-kiedy-jest-śmierć-wtedy-nas-nie
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego