Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
holly blackzmianysą tymco ludziero­biąkiedynie po­zos­tałoim jużnicinnegozmiany są tymco ludzie ro­biąkiedy nie po­zos­tałonie po­zos­tało im jużim już nicnic innegokiedy nie po­zos­tało im jużnie po­zos­tało im już nicim już nic innegokiedy nie po­zos­tało im już nicnie po­zos­tało im już nic innegokiedy nie po­zos­tało im już nic innego

Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze.Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym.(...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic.Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.Człowiek prze­niósł wszys­tkie cier­pienia i męki do piekła, dla nieba nie po­zos­tało już nic po­za nudą.