Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
holly blackzmianysą tymco ludziero­biąkiedynie po­zos­tałoim jużnicinnegozmiany są tymco ludzie ro­biąkiedy nie po­zos­tałonie po­zos­tało im jużim już nicnic innegokiedy nie po­zos­tało im jużnie po­zos­tało im już nicim już nic innegokiedy nie po­zos­tało im już nicnie po­zos­tało im już nic innegokiedy nie po­zos­tało im już nic innego

Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze. -Józef Stanisław Tischner
co naj­ważniej­sze-to zos­ło-już-odsłonięte-cho­ciaż-nie zos­ło-za­kończo­ne-ro­zumienie-te­go-co najważniejsze
Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa. -Henry Fielding
kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
Człowiek prze­niósł wszys­tkie cier­pienia i męki do piekła, dla nieba nie po­zos­tało już nic po­za nudą. -Arthur Schopenhauer
człowiek-prze­ósł-wszys­tkie-cier­pienia-i męki-do piekła-dla-nieba-nie po­zos­ło-już-nic-po­za-nudą