Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.


zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec
jack welchzmieńsięlubzgińkiedytempozmianzachodzącychnazewnątrzfirmyjestwiększeniżwewnątrzzbliżakonieczmień sięsię lublub zgińkiedy tempotempo zmianzmian zachodzącychzachodzących nana zewnątrzzewnątrz firmyfirmy jestjest większewiększe niżniż tempotempo zmianzmian wewnątrzzbliża sięsię konieczmień się lubsię lub zgińkiedy tempo zmiantempo zmian zachodzącychzmian zachodzących nazachodzących na zewnątrzna zewnątrz firmyzewnątrz firmy jestfirmy jest większejest większe niżwiększe niż temponiż tempo zmiantempo zmian wewnątrzzbliża się konieczmień się lub zgińkiedy tempo zmian zachodzącychtempo zmian zachodzących nazmian zachodzących na zewnątrzzachodzących na zewnątrz firmyna zewnątrz firmy jestzewnątrz firmy jest większefirmy jest większe niżjest większe niż tempowiększe niż tempo zmianniż tempo zmian wewnątrzkiedy tempo zmian zachodzących natempo zmian zachodzących na zewnątrzzmian zachodzących na zewnątrz firmyzachodzących na zewnątrz firmy jestna zewnątrz firmy jest większezewnątrz firmy jest większe niżfirmy jest większe niż tempojest większe niż tempo zmianwiększe niż tempo zmian wewnątrz

W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększyć jego tempo. -Mahatma Gandhi
w-życiu-jest-coś-więcej-do-zrobienia-ż-tylko-zwiększyć-jego-tempo
Poprawa wymaga zmian. Bycie doskonałym wymaga częstych zmian -Winston Churchill
poprawa-wymaga-zmian-bycie-doskonałym-wymaga-częstych-zmian