Zmieniłeś się... Byłeś za­baw­ny, zaw­sze uśmie­chnięty, po­mysłowy a te­raz nie widzę żad­nej z tych cech. Może to czas po­konał nas, może my sa­mi.. Może po pros­tu rutyna.


zmieniłeś-ę-byłeś za­baw­ny-zaw­sze-uśmie­chnięty-po­mysłowy-a te­raz-nie widzę-żad­nej-z tych-cech-może to czas
agnimzmieniłeśsiębyłeś za­baw­nyzaw­szeuśmie­chniętypo­mysłowya te­raznie widzężad­nejz tychcechmoże to czaspo­konałnasmożemy sa­mimoże po pros­turutynazmieniłeś sięsię byłeś za­baw­nyzaw­sze uśmie­chniętypo­mysłowy a te­raza te­raz nie widzęnie widzę żad­nejżad­nej z tychz tych cechmoże to czas po­konałpo­konał nasmoże my sa­mimoże po pros­tu rutynazmieniłeś się byłeś za­baw­nypo­mysłowy a te­raz nie widzęa te­raz nie widzę żad­nejnie widzę żad­nej z tychżad­nej z tych cechmoże to czas po­konał nas