Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi.


zmienianie ę-po­lega-na oba­laniu-włas­nych-prze­konań-i zastępo­waniu-ich-innymi
nighthuntresszmienianie siępo­legana oba­laniuwłas­nychprze­konańi zastępo­waniuichinnymizmienianie się po­legapo­lega na oba­laniuna oba­laniu włas­nychwłas­nych prze­konańi zastępo­waniu ichich innymizmienianie się po­lega na oba­laniupo­lega na oba­laniu włas­nychna oba­laniu włas­nych prze­konańi zastępo­waniu ich innymizmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nychpo­lega na oba­laniu włas­nych prze­konańzmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań

Siła naszych prze­konań nie do­wodzi ich słuszności. -John Locke
siła-naszych-prze­konań-nie do­wodzi-ich-słusznoś
Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
do­tyka­nie miej­sc in­tymnych po­lega na zacho­waniu dystansu  -danioł
do­tyka­nie-miej­sc-in­tymnych-po­lega-na zacho­waniu-dystansu