Zmierz to, co się da zmie­rzyć i spraw, by to, cze­go się nie da zmie­rzyć, dało się zmierzyć.


zmierz-to-co ę-da zmie­rzyć-i spraw-by to-cze­go ę-nie da zmie­rzyć-dało ę-zmierzyć
galileo galilei (galileusz)zmierztoco sięda zmie­rzyći sprawby tocze­go sięnie da zmie­rzyćdało sięzmierzyćco się da zmie­rzyćda zmie­rzyć i sprawcze­go się nie da zmie­rzyćdało się zmierzyćco się da zmie­rzyć i spraw

By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.• przyb­liża i przyspiesza każdy chwiej­nie postawiony burząc jednostajność ilek­roć myśl narodzisz wewnątrz wyt­warza pauzę i do­daje rękom drżenie nie ma ta­kiej energii która zat­rzy­ma nieuchronność na chwilę zastanowienia tworząc złą otoczkę ku­mulu­jesz w so­bie negatywy i na­bierasz wo­dy w usta rozśmie­sza jed­nak to że on jest iluzją żyjącą w tobie doj­dziesz do te­go i pryska is­totne mo­men­ty życia kiedyś muszą wreszcie nadejść by zmie­rzyć się z nimi dob­rym nastawieniem ma­new­ruj własną przyszłością ściągając do siebie sukces...