znów Chrys­tus zmar­twychwstał znów Prawdziwie zdążyłam do kościoła na ko­niec mszy więc pew­nie się nie liczy bar­szcz jeszcze w butelce wie­czo­rem po pra­cy ugotuję za­pom­nielis­my o chrzanie ale przynajmniej podzieli­liśmy się ra­no jaj­kiem jak­by żółtko mogło nas zbawić 


znów-chrys­tus-zmar­twychwstał-znów-prawdziwie-zdążyłam-do kościoła-na ko­niec-mszy-więc-pew­nie ę-nie liczy-bar­szcz-jeszcze
jatojaznówchrys­tuszmar­twychwstałprawdziwiezdążyłamdo kościołana ko­niecmszywięcpew­nie sięnie liczybar­szczjeszczew butelcewie­czo­rempo pra­cyugotujęza­pom­nielis­myo chrzaniealeprzynajmniejpodzieli­liśmy sięra­nojaj­kiemjak­byżółtkomogłonaszbawić znów chrys­tuschrys­tus zmar­twychwstałzmar­twychwstał znówznów prawdziwieprawdziwie zdążyłamzdążyłam do kościołado kościoła na ko­niecna ko­niec mszymszy więcwięc pew­nie siępew­nie się nie liczynie liczy bar­szczbar­szcz jeszczejeszcze w butelcew butelce wie­czo­remwie­czo­rem po pra­cypo pra­cy ugotujęugotuję za­pom­nielis­myza­pom­nielis­my o chrzanieo chrzanie aleale przynajmniejprzynajmniej podzieli­liśmy siępodzieli­liśmy się ra­nora­no jaj­kiemjaj­kiem jak­byjak­by żółtkożółtko mogłomogło nasnas zbawić znów chrys­tus zmar­twychwstałchrys­tus zmar­twychwstał znówzmar­twychwstał znów prawdziwieznów prawdziwie zdążyłamprawdziwie zdążyłam do kościołazdążyłam do kościoła na ko­niecdo kościoła na ko­niec mszyna ko­niec mszy więcmszy więc pew­nie sięwięc pew­nie się nie liczypew­nie się nie liczy bar­szcznie liczy bar­szcz jeszczebar­szcz jeszcze w butelcejeszcze w butelce wie­czo­remw butelce wie­czo­rem po pra­cywie­czo­rem po pra­cy ugotujępo pra­cy ugotuję za­pom­nielis­myugotuję za­pom­nielis­my o chrzanieza­pom­nielis­my o chrzanie aleo chrzanie ale przynajmniejale przynajmniej podzieli­liśmy sięprzynajmniej podzieli­liśmy się ra­nopodzieli­liśmy się ra­no jaj­kiemra­no jaj­kiem jak­byjaj­kiem jak­by żółtkojak­by żółtko mogłożółtko mogło nasmogło nas zbawić 

Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę  -xdomix
znów-piszę-o miłoś-znów-to jest dla-ciebie-znów-myślą-o to­bie-znów-bra­kuje-mi ciebie-znów-chce-cie-mieć-przy-so­bie-znów-kocham