Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę 


znów-piszę-o miłoś-znów-to jest dla-ciebie-znów-myślą-o to­bie-znów-bra­kuje-mi ciebie-znów-chce-cie-mieć-przy-so­bie-znów-kocham
xdomixznówpiszęo miłościznówto jest dlaciebiemyśląo to­biebra­kujemi ciebiechceciemiećprzyso­biekochamna zaw­szemówięto naprawdę znów piszępiszę o miłościo miłości znówznów to jest dlato jest dla ciebieciebie znówznów myśląmyślą o to­bieo to­bie znówznów bra­kujebra­kuje mi ciebiemi ciebie znówznów chcechce ciecie miećmieć przyprzy so­bieso­bie znówznów kochamkocham ciecie na zaw­szena zaw­sze znówznów mówięmówię to naprawdę znów piszę o miłościpiszę o miłości znówo miłości znów to jest dlaznów to jest dla ciebieto jest dla ciebie znówciebie znów myśląznów myślą o to­biemyślą o to­bie znówo to­bie znów bra­kujeznów bra­kuje mi ciebiebra­kuje mi ciebie znówmi ciebie znów chceznów chce ciechce cie miećcie mieć przymieć przy so­bieprzy so­bie znówso­bie znów kochamznów kocham ciekocham cie na zaw­szecie na zaw­sze znówna zaw­sze znów mówięznów mówię to naprawdę 

I znów Ciepły od­dech na szyi I znów Tak blis­ko siebie byli I znów Słod­kości ust zasmakowała I znów O świecie całym zapomniała W miłości Dro­ga mamo, znów to sa­mo ... dzwo­nię dzisiaj wcześnie rano. Chcę Ci życzyć dużo zdrowia, lecz Cię słyszę znów pijaną.Płonę przy Tobie My miłością związani Jak w psychiatryku Zu­pełnie Sami Czu­je słod­kie Two­je usta Nasza miłość Jak rozpusta Znów za­pat­rze­ni W siebie oboje Miłość przeszyła Umysły nasze Płomienia Uczucia Nig­dy nie ugaszę Słyszę Nagle Serc Naszych bi­cie I mówię: I co z te­go, że znów się pokłóciłyście... I co z te­go, że mówisz Znów stra­ciłam Cię.... Bo­je się każdej mi­nuty, każde­go dnia bez Ciebie... Wiem że to już ko­niec,me­go życia kres...Lecz w mym ser­cu ciągle cząstka Ciebie jest....bo na­dal KOCHAM CIĘ... praw­dzi­wa przyjaciółko...Bo ja po­kochać pragnę znów dla Ciebie tyl­ko żyć na zaw­sze Bo ja usłyszeć pragnę Cię Zo­baczyć zno­wu świat w Twych barwach I gotów jes­tem pójść na końca świata próg po Ciebie Lecz wiem nie znajdę nig­dzie Cie uciekłeś I chce za­pom­nieć wszys­tko złe nie mogę Bo ja  tak bar­dzo w cieniu łez żałuję