Znów przyszła nies­podziewa­nie, długie rzęsy położyła mu na sercu. Nadzieją bez­senna noc roz­pa­liła wszys­tkie gwiaz­dy a ka­wałki nieba zda­wały się da­wać zgodę, by zna­leźli to, cze­go od daw­na szukali... Siebie.


znów-przyszła-nies­podziewa­nie-długie-rzęsy-położyła-mu na sercu-nadzieją-bez­senna-noc-roz­pa­liła-wszys­tkie-gwiaz­dy
laser showznówprzyszłanies­podziewa­niedługierzęsypołożyłamu na sercunadziejąbez­sennanocroz­pa­liławszys­tkiegwiaz­dya ka­wałkiniebazda­wały sięda­waćzgodęby zna­leźlitocze­good daw­naszukalisiebieznów przyszłaprzyszła nies­podziewa­niedługie rzęsyrzęsy położyłapołożyła mu na sercunadzieją bez­sennabez­senna nocnoc roz­pa­liłaroz­pa­liła wszys­tkiewszys­tkie gwiaz­dygwiaz­dy a ka­wałkia ka­wałki niebanieba zda­wały sięzda­wały się da­waćda­wać zgodęcze­go od daw­naod daw­na szukaliszukali siebieznów przyszła nies­podziewa­niedługie rzęsy położyłarzęsy położyła mu na sercunadzieją bez­senna nocbez­senna noc roz­pa­liłanoc roz­pa­liła wszys­tkieroz­pa­liła wszys­tkie gwiaz­dywszys­tkie gwiaz­dy a ka­wałkigwiaz­dy a ka­wałki niebaa ka­wałki nieba zda­wały sięnieba zda­wały się da­waćzda­wały się da­wać zgodęcze­go od daw­na szukaliod daw­na szukali siebie

Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie. -Mark Twain
wolę-iść-do piekła-ż-do nieba-gdyż-w tym-pier­wszym-zna­źli ę-wszys­cy-cieka­wi-ludzie