Zna­leźć człowieka, z którym można po­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałów, ko­nowałów, idiotyzmów cwa­niac­kich, łgar­stw, fałszy­wych za­pew­nień, ta­nich sprośności lub spec­ja­lis­tycznych bełkotów


zna­źć-człowieka-z którym można-po­roz­­wiać-nie wysłuchując-ba­nałów-ko­nowałów-idiotyzmów-cwa­niac­kich-łgar­stw
waldemar Łysiakzna­leźćczłowiekaz którym możnapo­roz­ma­wiaćnie wysłuchującba­nałówko­nowałówidiotyzmówcwa­niac­kichłgar­stwfałszy­wychza­pew­nieńta­nichsprośnościlubspec­ja­lis­tycznychbełkotówfachow­cadlaktóre­gobranżowewyk­ształce­nieplusumiejętnośćtrzy­maniawi­del­cajest całąje­gokul­turąko­gośbezpłas­kosto­piamózgo­wegoi bezli­zusow­skiejmen­talnościto zna­leźćskarbzna­leźć człowiekaz którym można po­roz­ma­wiaćpo­roz­ma­wiać nie wysłuchującnie wysłuchując ba­nałówidiotyzmów cwa­niac­kichfałszy­wych za­pew­nieńta­nich sprośnościsprośności lublub spec­ja­lis­tycznychspec­ja­lis­tycznych bełkotówdla które­goktóre­go branżowebranżowe wyk­ształce­niewyk­ształce­nie plusplus umiejętnośćumiejętność trzy­maniatrzy­mania wi­del­cawi­del­ca jest całąjest całą je­goje­go kul­turąko­goś bezbez płas­kosto­piapłas­kosto­pia mózgo­wegomózgo­wego i bezi bez li­zusow­skiejli­zusow­skiej men­talnościto zna­leźć skarbz którym można po­roz­ma­wiać nie wysłuchującpo­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałówta­nich sprośności lubsprośności lub spec­ja­lis­tycznychlub spec­ja­lis­tycznych bełkotówdla które­go branżowektóre­go branżowe wyk­ształce­niebranżowe wyk­ształce­nie pluswyk­ształce­nie plus umiejętnośćplus umiejętność trzy­maniaumiejętność trzy­mania wi­del­catrzy­mania wi­del­ca jest całąwi­del­ca jest całą je­gojest całą je­go kul­turąko­goś bez płas­kosto­piabez płas­kosto­pia mózgo­wegopłas­kosto­pia mózgo­wego i bezmózgo­wego i bez li­zusow­skieji bez li­zusow­skiej men­talności

Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. -Papużka
ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca
Nie ma nic ta­kiego, cze­go ludzie nie pot­ra­fili­by pochwa­lić lub potępić i nie zna­leźć dla te­go uzasadnienia. -Molier
nie- nic-­kiego-cze­go-ludzie-nie pot­ra­fili­by-pochwa­lić-lub-potępić-i nie zna­źć-dla-te­go-uzasadnienia
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie