zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
jacobzna­jo­mośćtrochępraw­dywys­tar­czyby skłamaćchy­baże w od­po­wied­niąporęzamilknieszbomówienieniepełnejpraw­dyjestmówieniemkłam­stwastwier­dzabógje­zuschrystus zna­jo­mość trochętrochę praw­dywys­tar­czy by skłamaćby skłamać (chy­baże w od­po­wied­nią poręporę zamilkniesz)zamilkniesz) bomówienie niepełnejniepełnej praw­dypraw­dy jestjest mówieniemmówieniem kłam­stwazna­jo­mość trochę praw­dywys­tar­czy by skłamać (chy­baże w od­po­wied­nią porę zamilkniesz)porę zamilkniesz) bomówienie niepełnej praw­dyniepełnej praw­dy jestpraw­dy jest mówieniemjest mówieniem kłam­stwa

tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna. -Lilliana
pod­czas-kiedy-kłam­stwo-to mówienie-pięknych-słów- mówienie-praw­dy-jest wy­powiada­niem-piękna
Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia 
`Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe
`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę-