zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
jacobzna­jo­mośćtrochępraw­dywys­tar­czyby skłamaćchy­baże w od­po­wied­niąporęzamilknieszbomówienieniepełnejpraw­dyjestmówieniemkłam­stwastwier­dzabógje­zuschrystus zna­jo­mość trochętrochę praw­dywys­tar­czy by skłamaćby skłamać (chy­baże w od­po­wied­nią poręporę zamilkniesz)zamilkniesz) bomówienie niepełnejniepełnej praw­dypraw­dy jestjest mówieniemmówieniem kłam­stwazna­jo­mość trochę praw­dywys­tar­czy by skłamać (chy­baże w od­po­wied­nią porę zamilkniesz)porę zamilkniesz) bomówienie niepełnej praw­dyniepełnej praw­dy jestpraw­dy jest mówieniemjest mówieniem kłam­stwa

tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna.Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy.Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !