Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać.


zna­jomość-na­wiąza­na-przy­pad­kiem-czyż-nie jest tajemnicza-czyż-nie jest intrygująca-czy-naj­bar­dziej-pożąda­na-po­nieważ
asperszna­jomośćna­wiąza­naprzy­pad­kiemczyżnie jest tajemniczanie jest intrygującaczynaj­bar­dziejpożąda­napo­nieważoso­baz którąpisze­myuczy sięnasjak my uczy­my sięczy­tającksiążkistrachemcodzien­nymjest by nau­czo­nyrzezideałnie oka­zał sięzwykłąpustąstronąktórachciała siętyl­kozapisaćzna­jomość na­wiąza­nana­wiąza­na przy­pad­kiemprzy­pad­kiem czyżczyż nie jest tajemniczaczyż nie jest intrygującaczy naj­bar­dziejnaj­bar­dziej pożąda­napożąda­na po­nieważpo­nieważ oso­baoso­ba z którąz którą pisze­mypisze­my uczy sięuczy się nasnas jak my uczy­my sięjak my uczy­my się czy­tającczy­tając książkistrachem codzien­nymcodzien­nym jest by nau­czo­nyjest by nau­czo­ny rzezrzez nasnas ideałideał nie oka­zał sięnie oka­zał się zwykłązwykłą pustąpustą stronąstroną któraktóra chciała sięchciała się tyl­kotyl­ko zapisaćzna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiemna­wiąza­na przy­pad­kiem czyżprzy­pad­kiem czyż nie jest tajemniczaczy naj­bar­dziej pożąda­nanaj­bar­dziej pożąda­na po­nieważpożąda­na po­nieważ oso­bapo­nieważ oso­ba z którąoso­ba z którą pisze­myz którą pisze­my uczy siępisze­my uczy się nasuczy się nas jak my uczy­my sięnas jak my uczy­my się czy­tającjak my uczy­my się czy­tając książkistrachem codzien­nym jest by nau­czo­nycodzien­nym jest by nau­czo­ny rzezjest by nau­czo­ny rzez nasrzez nas ideałnas ideał nie oka­zał sięideał nie oka­zał się zwykłąnie oka­zał się zwykłą pustązwykłą pustą stronąpustą stroną którastroną która chciała sięktóra chciała się tyl­kochciała się tyl­ko zapisać

Mo­ja bab­cia zwykła mówić, że Bóg ma swój plan w sto­sun­ku do każde­go z nas. Chciałbym móc zreali­zować Je­go plan, po­nieważ mój oka­zał się do dupy. -Mickey Rourke
mo­ja-bab­cia-zwykła-mówić-że bóg- swój-plan-w sto­sun­ku-do każde­go-z nas-chciałbym móc-zreali­zować-je­go-plan-po­nieważ