znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram 


znaczysz-więcej-ż-cały-świat-a-to wszys­tko-tra­-sens-gdy-przy-mnie-nie  cie-tra­-brawę-sta­ ę-czar­no-białe-a-to dla­tego
xdomixznaczyszwięcejniżcałyświatto wszys­tkotra­cisensgdyprzymnienie ma ciebrawęsta­je sięczar­nobiałeto dla­tegoże jes­teśmymświatempot­rze­bujecieciąglejak kwiatwo­dybezciebieusychami czu­jejak umieram znaczysz więcejwięcej niżniż całycały światto wszys­tko tra­citra­ci senssens gdygdy przyprzy mniemnie nie ma cienie ma cie tra­citra­ci brawęże jes­teś mymmym światemświatem pot­rze­bujepot­rze­buje ciecie ciągleciągle jak kwiatjak kwiat wo­dywo­dy bezbez ciebieciebie usychamusycham i czu­jei czu­je jak umieram znaczysz więcej niżwięcej niż całyniż cały światświat a to wszys­tkoa to wszys­tko tra­cito wszys­tko tra­ci senstra­ci sens gdysens gdy przygdy przy mnieprzy mnie nie ma ciemnie nie ma cie tra­cinie ma cie tra­ci brawęże jes­teś mym światemmym światem pot­rze­bujeświatem pot­rze­buje ciepot­rze­buje cie ciąglecie ciągle jak kwiatciągle jak kwiat wo­dyjak kwiat wo­dy bezwo­dy bez ciebiebez ciebie usychamciebie usycham i czu­jeusycham i czu­je jak umieram 

Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze  -Intryga
dla-nich-jes­teś-ze­rem-a-dla-mnie-jes­teś-kimś-kto-pot­ra­fi-zrozumieć-po­cie­szyć-przy­tulić-i po­wie­dzieć-że-jut­ro-wszys­tko
Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...?  -Aleksandra_Czarna
dlacze­go-jes­teś-tak-da­leko-wte­dy-gdy-tak-bar­dzo-cię-pot­rze­buję-blis­ko-dlacze­go-cię-nie  gdy-pot­rze­buję-two­jej